Vedic Gemstones | Rahu

Chant Mantra: OM RAM RAHUVE NAMAH OM